به اطلاع میرساند دسترسی به سامانه پایان نامه ها و سامانه جامع طرحهای تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشوراز مجموعه سامانه های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی  با ۱۶۰۶۵۱ عنوان طرح تحقیقاتی و ۳۴۹، ۱۴۶ عنوان پایان نامه درسامانه thesis.research.ac.irrpis.research.ac.irو   -    از طریق آدرس های مذکور در دسترس می باشد.