امکان برقراری دسترسی مجدد به سامانه جامع پایان نامه ها دانشگاه های علوم پزشکی کشوراز مجموعه سامانه های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت فراهم گردید. 

thesis.research.ac.ir