روزآمد سازی اطلاعات مدیریت بحران در وب سایت کتابخانه مرکزی صورت گرفت دسترسی به این صفحه از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://centlib.mazums.ac.ir/Content/Page/56