کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی برای اعضای هیئت علمی علوم بالینی و علوم پایه به تفکیک  در تاریخ های  1402/11/15  و 1402/11/25 در سالن کنفرانس این مرکز برگزار می گردد.