گزارش کمی فعالیت ها، امکانات و زیر ساخت حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

در شش ماه دوم سال 1401

        دانشگاه علوم پزشکی مازندران

الف: کتابخانه مرکزی (در صورت ستادی بودن دانشگاه، بزرگترین کتابخانه دانشگاه مد نظر قرار گیرد)

 

تعداد کتابخانه های دانشکده‌ای

تعداد کتابخانه های بیمارستانی

تعداد کتابخانه های پژوهشی

تعداد کل نیروی انسانی

تعداد عنوان کتب

متراژ فضای فیزیکی (m2)

ساعت کاری

کل بودجه تخصیص یافته به کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی  به میلیون ریال

هزینه خرید منابع چاپی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به میلیون ریال

(مربوط به اردیبهشت 1401)

تعداد کارگاه های حضوری تخصصی-آموزشی صرفا کتابداری و اطلاع رسانی

چاپی

الکترونیکی

10

5

-

5

108

1400

750

8  الی  15

13.374.380.626

6.680.000.000

دانشکده پزشکی5.440.000.000

مراکز تابعه 1.240.000.000

6

با همکاری کتابخانه مرکزی

 

ب: کتابخانه های دانشکده‌ای مستقل

 

نام کتابخانه

رشته تحصیلی مدیریت کتابخانه

تعداد کتابداران کتابخانه

تعداد اعضای هیات علمی

متراژ فضای فیزیکی (m2)

ساعت کاری

تعداد عنوان کتب

تعداد کارگاه های حضوری تخصصی-آموزشی  صرفا کتابداری و اطلاع رسانی

کتابدار

غیر کتابدار

 

چاپی

الکترونیکی

دانشکده پرستاری آمل

ü

 

2

8

130

7:30 الی 15:30

72

1400

2

دانشکده پیراپزشکی و پردیس پزشکی آمل

ü

 

1

11

230

7:30 الی 15:30

72

1400

2

دانشکده بهداشت

ü

 

5

38

430

8  الی 15

240

1400

3

دانشکده پرستاری بهشهر

ü

 

1

2

115

7:30 الی 15:30

36

1400

3

دانشکده پرستاری نسیبه

ü

 

4

28

200

7:30 الی 15:30

120

1400

1

دانشکده دندانپزشکی

ü

 

2

44

300

8  الی 15

66

1400

2

پردیس خودگردان رامسر

ü

 

1

32

230

7:30 الی 15:30

33

1400

1

دانشکده داروسازی

ü

 

2

32

200

8  الی 15

100

1400

2

دانشکده پیراپزشکی

ü

 

4

23

200

8  الی 15

145

1400

2

دانشکده پزشکی

ü

 

5

305 (علوم پایه و بیمارستان ها)

750

8  الی  15

148

1400

4

 

 

ج:  کتابخانه های  آموزشی درمانی (بیمارستانی)

 

نام کتابخانه

رشته تحصیلی مدیریت کتابخانه

تعداد کتابداران کتابخانه

تعداد اعضای هیات علمی

تعداد تخت فعال

متراژ فضای فیزیکی (m2)

ساعت کاری

تعداد عنوان کتب

تعداد کارگاه های حضوری تخصصی-آموزشی  صرفا  کتابداری و اطلاع رسانی

کتابدار

غیر کتابدار

چاپی

الکترونیکی

بیمارستان بوعلی سینا

ü

 

2

49

323

140

7:30 الی 19:30

41

1400

2

بیمارستان امام

ü

 

2

123

414

120

8 الی 19:30

302

1400

3

بیمارستان زارع

 

ü

2

23

214

180

7:30 الی 14

110

1400

3

بیمارستان رازی

ü

 

1

30

253

105

7 الی 14:30

84

1400

3

بیمارستان فاطمه زهرا

ü

 

2

24

175

113

8 الی 14

25

1400

4

 
 

Amol School of Nursing