نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

سمت

شماره تلفن

ایمیل آکادمیک

علیرضا رفیعی

دکتری تخصصی

ایمنی‌شناسی آزمایشگاهی

مدیر اطلاع‌رسانی و ارتباطات

01133257230

rafiei@mazums.ac.ir

زهره افشار

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

رییس اداره کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

01134484830

z.afshar@mazums.ac.ir

مهرنوش عالیشاه

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

کارشناس علم اطلاعات

01134484833

m.alishah@mazums.ac.ir

آسیه یوسفی

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

کارشناس علم اطلاعات

01134484832

a.yousefy@mazums.ac.ir

سمیه خلیلی

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

کارشناس پژوهشی

01134484831

som.khalili@mazums.ac.ir

سعید نظام‌زاده

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

کارشناس علم اطلاعات

01134484844

s.nezamzadeh@mazums.ac.ir

آدرس پستی

ساری ـ میدان معلم ـ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ـ اداره کتابخانه مرکزی ـ کدپستی 4817844718