شابکا یا  شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها  کد دوازده رقمی منحصر به فردی است که به تک تک کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصیص می یابد

کاربرد شابکا:

  1. .تسهیل ارتباط و همکاری بین کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

  2. ارتباط با ناشران و کارگزاران در سطح ملی و بین المللی

  3. امانت مدارک و تبادل اطلاعات بین کتابخانه ای در سطح ملی و بین المللی

  4. اشتراک منابع کتابخانه ای

  5. شناسایی منحصر به فرد در شبکه جهانی

  6. تهیه فهرستگان های ملی و بین المللی

 

نام کتابخانه

شابکا

نوع کتابخانه

شهر

اداره کتابخانه مرکزی

IR-۲۰۲۹۵۰۰۰۲

دانشگاهی

ساری

کتابخانه دانشکده داروسازی

IR-۲۰۲۹۵۰۰۱۰

دانشگاهی

ساری

کتابخانه دانشکده بهداشت

IR-۲۰۲۹۵۰۰۰۹

دانشگاهی

ساری

کتابخانه دانشکده پزشکی

IR-۲۰۲۹۵۰۰۰۴

دانشگاهی

ساری

کتابخانه دانشکده پیراپزشکی

IR-۲۰۲۹۵۰۰۰۷

دانشگاهی

ساری

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

IR-۲۰۲۹۵۰۰۱۲

دانشگاهی

ساری

کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه

IR-۲۰۲۹۵۰۰۰۵

دانشگاهی

ساری

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

IR-۲۰۲۹۵۰۰۰۸

دانشگاهی

ساری

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

IR-۲۰۲۹۵۰۰۰۶

دانشگاهی

ساری

کتابخانه مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع

IR-۲۰۲۹۵۰۰۰۳

دانشگاهی

ساری

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی رازی

IR-۲۰۲۹۷۰۰۰۱

دانشگاهی

قائم شهر

 کتابخانه دانشکده پرستاری آمل

IR-۲۰۲۸۷۰۰۰۳

دانشگاهی

آمل

کتابخانه دانشکده پرستاری بهشهر

IR-۲۰۲۹۰۰۰۰۲

دانشگاهی

 بهشهر

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی فاطمه الزهرا

IR-۲۰۲۹۵۰۰۱۱

دانشگاهی

  ساری
کتابخانه پردیس خودگردان رامسر 

IR-۲۰۲۹۴۰۰۰۴

دانشگاهی

  رامسر