دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

((آیین نامه عضویت منابع کتابخانه))

معاونت تحقیقات و فن آوری

اداره کتابخانه مرکزی

ماده ۱:

افراد زیر می توانند عضو کتابخانه دانشکده ها، مرکز‌آموزشی و درمانی و مراکز تحقیقاتی شوند:

    الف- اعضای هیات علمی دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، رسمی-آزمایشی و حق التدریس، طرحی

    ب- دانشجویان دانشکده، مرکز‌آموزشی و درمانی و مراکز تحقیقاتی و دانشجویان مهمان

    ج- کارمندان رسمی، رسمی -آزمایشی و پیمانی، طرحی دانشگاه، قراردادی، شرکتی

ماده ۲:

مدارک لازم برای صدور کارت عضویت کتابخانه:

الف- دانشجویان: معرفی نامه از آموزش دانشکده یا مرکز آموزشی و درمانی یا مرکز تحقیقاتی بهمراه یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت

ب- اعضا هیات علمی: معرفی از کارگزینی محل کار بهمراه یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت

ج- کارمندان: معرفی نامه از کارگزینی مربوطه بهمراه یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت

تبصره ۱: کارگزینی هر دانشکده یا مرکز آموزشی و درمانی یا مرکز تحقیقاتی ملزم می باشد اسامی کلیه اعضا هیات علمی که با آنان بنحوی قرارداد بسته شده را کتباً به کتابخانه مربوطه ارسال نماید.

تبصره ۲: دریافت نوع کارت شناسایی برای اعضاء خارج ازکتابخانه مربوطه برعهده مسئول کتابخانه خواهد بود.

ماده ۳:

مدت اعتبار کارت عضویت کتابخانه برای دانشجویان تا زمان اعتبار کارت دانشجویی بوده و برای پرسنل و اعضای هیات علمی تا زمان معرفی جهت تسویه حساب از کارگزینی خواهد بود و دانشجویان مهمان تا پایان دوره معرفی نامه

ماده ۴:

فقط صاحب اصلی کارت عضویت، حق استفاده از کتابخانه را خواهد داشت.

تبصره۱: در صورت مفقود شدن کارت عضویت کتابخانه، صاحب آن موظف است مراتب را کتبا به اطلاع مسئول کتابخانه برساند تا بنابه تشخیص وی کارت المثنی صادر گردد.

ماده ۵:

امانت گرفتن کتاب فقط با کارت عضویت کتابخانه دانشکده یا بیمارستان محل تحصیل امکان پذیر بوده و برای استفاده از سایر کتابخانه ها با ارائه شناسنامه، کارت ملی، کارت دانشجویی و یا معرفی نامه مقدور می باشد (بسته به سیاست داخلی دانشکده ها و بیمارستان ها ممکن است متفاوت باشد).

ماده ۶:

اعضای محترم هیات علمی به منظور رزرو نمودن کتب درسی مورد نیاز و ضروری می بایست قبل از شروع ترم تحصیلی جدید برگ درخواست رزرو را تکمیل و به مسئول کتابخانه تحویل دهند.

تبصره ۱: کتبی که در لیست رزرو قرار می گیرند، قابل تمدید نیست و حداکثر تا ۴۸ ساعت جهت تحویل به رزروکننده نگهداری خواهند شد.