گزارش کمی فعالیت ها، امکانات و زیرساخت حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

در شش ماه اول سال 1402

        دانشگاه علوم پزشکی مازندران

الف: کتابخانه مرکزی (در صورت ستادی بودن دانشگاه، بزرگترین کتابخانه دانشگاه مد نظر قرار گیرد)

 

تعداد کتابخانه های دانشکده‌ای

تعداد کتابخانه های بیمارستانی

تعداد کتابخانه های پژوهشی

تعداد کل نیروی انسانی

تعداد عنوان کتب

متراژ فضای فیزیکی (m2)

ساعت کاری

کل بودجه تخصیص یافته به کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی  به میلیون ریال

هزینه خرید منابع چاپی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به میلیون ریال

 

 تعداد کارگاه های حضوری تخصصی-آموزشی صرفا کتابداری و اطلاع رسانی

چاپی

الکترونیکی

9

5

-

5

76

2600

750

8  الی  15

(سالن مطالعه تمام وقت)

 8.861

5.900

6

با همکاری کتابخانه مرکزی

 

ب: کتابخانه های دانشکده‌ای مستقل

 

نام کتابخانه

رشته تحصیلی مدیریت کتابخانه

تعداد کتابداران کتابخانه

تعداد اعضای هیات علمی

متراژ فضای فیزیکی (m2)

ساعت کاری

تعداد عنوان کتب

تعداد کارگاه های حضوری تخصصی-آموزشی  صرفا کتابداری و اطلاع رسانی

کتابدار

غیر کتابدار

 

چاپی

الکترونیکی

دانشکده پرستاری، پیراپزشکی و پردیس پزشکی آمل

ü

 

3

19

360

7:30 الی 15:30

82

2600

2

دانشکده بهداشت

ü

 

5

38

430

8  الی 15

80

2600

۱

دانشکده پرستاری بهشهر

ü

 

1

2

115

7:30 الی 15:30

55

2600

3

دانشکده پرستاری نسیبه

ü

 

4

28

200

7:30 الی 15:30

38

2600

-

دانشکده دندانپزشکی

ü

 

2

44

300

8  الی 15

53

2600

-

پردیس خودگردان رامسر

ü

 

1

32

230

7:30 الی 15:30

57

2600

-

دانشکده داروسازی

ü

 

2

32

200

8  الی 15

18

2600

-

دانشکده پیراپزشکی

ü

 

4

23

200

8  الی 15

76

2600

-

دانشکده پزشکی

ü

 

5

305 (علوم پایه و بیمارستان ها)

750

8  الی  15

(سالن مطالعه تمام وقت)

76

2600

6

 

 

ج:  کتابخانه های  آموزشی  درمانی (بیمارستانی)

 

نام کتابخانه

رشته تحصیلی مدیریت کتابخانه

تعداد کتابداران کتابخانه

تعداد اعضای هیات علمی

تعداد تخت فعال

متراژ فضای فیزیکی (m2)

ساعت کاری

تعداد عنوان کتب

تعداد کارگاه های حضوری تخصصی-آموزشی  صرفا  کتابداری و اطلاع رسانی

کتابدار

غیر کتابدار

چاپی

الکترونیکی

بیمارستان بوعلی سینا

ü

 

2

49

323

140

7:30 الی 19:30

46

2600

-

بیمارستان امام

ü

 

2

123

414

120

8 الی 19:30

60

2600

3

بیمارستان زارع

 

ü

2

23

214

180

7:30 الی 14

101

2600

-

بیمارستان رازی

ü

 

1

30

253

105

7 الی 14:30

84

2600

-

بیمارستان فاطمه زهرا

ü

 

2

24

175

113

8 الی 14

67

2600

4