تلفن تماس:

۰۱۱-۳۴۴۸۴۸۳۰-۳۳

نمابر:

۰۱۱-۳۳۲۶۱۲۴۴

ساعت کاری: ۷ الی ۱۵:۳۰

 ایمیل و آدرس پستی :

 centlib@mazums.ac.ir

مازندران - ساری - میدان معلم - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی - اداره کتابخانه مرکزی - کدپستی ۴۸۱۷۸۴۴۷۱۸