مدیر اورژانس دانشگاه

دکتر رضا حبیبی ساروی

تلفن: 01133044043

01133044041

  آتش نشانی

   125

اورژانس

115

هلال احمر

تلفن: 01133283045

01133283046 

 

سازمان انتقال خون

عبداله محمدی فیروزجایی  

تلفن:  01133323012

 

سرپرست مرکز مدیریت بحران استانداری 

حسین علی محمدی شیرکلایی 

تلفن: 01133310211