کارگاه های آموزشی مرتبط با مدیریت بحران

عنوان کارگاه (با لینک خبر)

   

مدرس

تاریخ

محتوا

لیست شرکت کنندگان

کارگاه تکنیک های سلامت روحی-روانی در مدیریت بحران

    استاد جعفری ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ فایل محتوا حضوری

کارگاه مدیریت بحران (ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها)

   

 آقای واحدی کارشناس آتش نشانی

۱۴۰۱/۰۸/۱۷

فایل محتوا

حضوری

کارگاه مدیریت بحران (استرس و مدیریت آن)

   

استاد جعفری (روانشناس بالینی)

۱۴۰۱/۰۶/۰۶ 

فایل محتوا

حضوری